Wie we zijn

In 2022 is de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar van start gegaan. In onze organisatie werken Rijk en regio intensief samen om Zuid-Holland in beweging te houden. Want de bereikbaarheid van Zuid-Holland staat onder druk.

Onze opgave: complex

Veel infrastructuur in Zuid-Holland is verouderd; dat stelt ons voor een enorme onderhouds- en vervangingsopgave. Ook komen er de komende jaren zo’n 200 duizend woningen en 400 duizend mensen bij. We moeten alles op alles zetten om onze regio bereikbaar te houden. Dat gaat verder dan alleen verkeersmanagement. Bij Zuid-Holland Bereikbaar grijpen we onderhoud en hinder aan om mensen en bedrijven te verleiden tot duurzame manieren van reizen en vervoer. Bijvoorbeeld door het stimuleren van e-(cargo)bikes in de stad of door logistiek slimmer te organiseren waardoor de uitstoot sterk vermindert. Zo kunnen we niet alleen vlot en veilig op weg, maar blijft het ook prettig wonen en werken in Zuid-Holland.

Onze werkwijze: samen

Om deze complexe opgave te realiseren is het nodig om de samenwerking tussen alle partijen te intensiveren. De gezamenlijke opgave en analyse gaan ons daarbij helpen. We bouwen voort op de expertise en jarenlange ervaring van BEREIK!, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming. En we werken intensief samen met alle belanghebbenden in Zuid-Holland, zoals transport- en logistiekbedrijven, openbaarvervoerorganisaties, werkgevers, bezoekers en bewoners. Ook onderhouden we nauwe banden met de buurregio’s, want het verkeer houdt niet op bij de provinciegrens.

Onze organisatie: flexibel

Zuid-Holland Bereikbaar bestaat uit een kernteam van 30 professionals en een flexibele schil die meebeweegt met het werk. We hebben werklocaties in Delft, Rotterdam en Den Haag. De afspraken over het programma zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en in de statuten van de stichting Zuid-Holland Bereikbaar. Het programma wordt bekostigd door de samenwerkingsorganisaties.

De 8 samenwerkingsorganisaties

Gemeente Rotterdam

Mobiliteit draagt bij aan een gezonde, aantrekkelijke, schone en economisch sterke stad. De Mobiliteitstransitie is daarin een belangrijk speerpunt voor Rotterdam. Daarom is gemeente Rotterdam een van de partners in Zuid-Holland Bereikbaar. Bezoek de website voor meer informatie.

ProRail

ProRail is verantwoordelijk voor het aanleggen, beheren en onderhouden van en de veiligheid op het Nederlandse spoorwegnet. Samen met de vervoerders die het spoorwegnet gebruiken zet ProRail zich in voor een tijdig, ongehinderd en veilig vervoer van reizigers en goederen. Om werkzaamheden aan spoor en (vaar)weg goed op elkaar af te kunnen stemmen is ProRail een van de partners in Zuid-Holland Bereikbaar. Bezoek de website voor meer informatie.

Gemeente Den Haag

De gemeente wil Den Haag bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaar houden. Nu en in de toekomst. De Mobiliteitstransitie is daarin een belangrijk speerpunt. Daarom is gemeente Den Haag een van de partners in Zuid-Holland Bereikbaar. Bezoek de website voor meer informatie.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Om het economisch vestigingsklimaat te versterken en de bereikbaarheid te verbeteren, bundelen 23 gemeenten hun kennis en krachten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De mobiliteitsuitdagingen door woningbouw en onderhoud van infra zijn groot. Daarom is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een van de partners in Zuid-Holland Bereikbaar. Bezoek de website voor meer informatie.

Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. is beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Een goede bereikbaarheid van en naar de Rotterdamse haven is cruciaal. Het Havenbedrijf Rotterdam spant zich in om de infrastructuur in beheer van het Havenbedrijf te verbeteren en door samen met partners te werken aan mobiliteit. Daarom is het Havenbedrijf Rotterdam een van de partners in Zuid-Holland Bereikbaar. Bezoek de website voor meer informatie.

Provincie Zuid-Holland

De opgave van de provincie Zuid-Holland is om alle mobiliteit snel, veilig en duurzaam te laten plaatsvinden, of dat nu over de weg, het fietspad, water of het spoor is. We werken samen met andere wegbeheerders om Zuid-Holland nu en in de toekomst bereikbaar te houden. Bezoek de website voor meer informatie.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een van de partners in Zuid-Holland Bereikbaar. Bezoek de website voor meer informatie.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat werkt samen aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving, waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Daarom is Rijkswaterstaat een van de partners in Zuid-Holland Bereikbaar. Bezoek de website voor meer informatie.