Slim verkeersmanagement

Regiodesk

Bij de Regiodesk komt de informatie samen van de vier verkeerscentrales in Zuid-Holland. Het gaat om de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en gemeenten Den Haag en Rotterdam. De Regiodesk monitort het regionale wegennet van Zuid-Holland. Zodra hinder dreigt waar meerdere verkeerscentrales bij betrokken zijn, coördineren we de inzet van alle maatregelen. Als er geen bijzonderheden zijn, functioneren de verkeerscentrales zelfstandig. De Regiodesk is gehuisvest in Rhoon. De wegverkeersleiders bemensen de Regiodesk in wisselende diensten.

Na een ongeval

Een voorbeeld uit de praktijk: direct na een ongeval op de A13 van Den Haag naar Rotterdam overlegt de Regiodesk met Rijkswaterstaat, gemeente Den Haag en provincie Zuid-Holland over de omleidingsroute. Daarna zorgen we er samen met deze wegbeheerders voor dat de informatiepanelen boven de weg het verkeer de juiste kant op stuurt. Ook geven we de informatie over het ongeval en de omleidingsroute door aan het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). Zo komt de informatie via de serviceproviders terecht bij de bestuurders in de auto en op de verschillende verkeersapps. De inzet van de maatregelen door de Regiodesk wordt gemonitord.

Regelscenario’s

De maatregelen die de Regiodesk neemt, liggen grotendeels vast in regelscenario’s. Verkeersadviseurs en wegverkeersleiders stellen deze samen op. We hebben scenario’s klaarliggen voor spitsfiles, ongevallen en voor grote wegwerkzaamheden en evenementen. Maar als de actuele situatie erom vraagt, leveren we maatwerk. Zo minimaliseren we de verkeershinder door een combinatie van slim samenwerken en daadkrachtig ingrijpen.

Samenwerken aan de toekomst

Het verkeer verandert snel door technische innovaties. In-car verkeersinformatie, verkeerslichten die communiceren met voertuigen en voertuigen die elkaar onderling waarschuwen: het zijn slechts een paar voorbeelden van deze veranderingen. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst is het belangrijk dat overheden en bedrijven samenwerken en de kansen benutten. Zo blijft Zuid-Holland ook in de toekomst optimaal bereikbaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nico van der Mark (nicovandermark@zuidhollandbereikbaar.nl, 06 513 987 58)