Programmering en verkeersmanagement

Zuid-Holland Bereikbaar monitort, informeert en stuurt het verkeer met behulp van slimme technieken. We stemmen geplande werkzaamheden op elkaar af in een gezamenlijke programmering. Zo ontstaat een regionaal overzicht van onderhoud aan infrastructuur, bouwprojecten, evenementen en publieksattracties. Met dit inzicht kunnen de wegbeheerders werkzaamheden beter spreiden en hinder zo veel mogelijk voorkomen of beperken.

Ontwikkeling netwerkbrede programmering

Het monitoren van de geplande werkzaamheden in de komende jaren en het afstemmen van deze werkzaamheden met de betrokken partners is de taak van het team RegioRegie. De focus van het team ligt op de middellange en de langetermijnplanning. Het team RegioRegie betrekt weg- en ov-infrabeheerders en stimuleert een eenduidige werkwijze. Met als doel slimmere, netwerkbrede gebiedsprogrammering én op termijn een regionale regierol voor Zuid-Holland Bereikbaar.

Regionaal verkeersmanagement

De Regiodesk informeert en stuurt het regionale verkeer in Zuid-Holland. Vanuit de verkeerscentrale in Rhoon overzien we het hele wegennet. Een team van verkeersadviseurs en wegverkeersleiders maakt afspraken over de mogelijke verkeersmaatregelen en de regelscenario’s. De maatregelen in de scenario’s worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Zo worden onze maatregelen en scenario’s steeds effectiever.

Om de afstemming tussen wegbeheerders over het gebruik van wegkantsystemen (zoals verkeerslichten en dynamische routeinformatiepanelen) te ondersteunen is er de assetwebsite. Wanneer een wegbeheerder een systeem van een andere wegbeheerder wil inzetten kan hiervoor via de website een aanvraagformulier worden ingevuld. De assetwebsite is hier te vinden.

Tactisch verkeersmanagement

Het Multidoel Tactisch Kader Operationeel Verkeersmanagement vormt het uitgangspunt voor het opstellen van regelscenario’s in Zuid-Holland. Dit kader beschrijft op hoofdlijnen hoe we het verkeer in de reguliere spitsperioden moeten sturen. Elke 5 jaar actualiseren wij het kader, samen met alle wegbeheerders in Zuid-Holland. In 2021 is het kader uitgebreid met andere modaliteiten. We hebben stappen gezet om ook ketenmobiliteit en leefbaarheid een plek te geven in het tactisch kader. Zo ontwikkelt het verkeersmanagement mee met de mobiliteitstransitie. Daarnaast stellen wij elke 2 jaar een knelpuntenanalyse op. Hierin wordt de daadwerkelijke verkeersdoorstroming vergeleken met de referentiewaarden uit het tactisch kader. Op die manier houden wij de knelpunten in de regio in de gaten.

Hier vind je de online Multidoel Tactisch Kader operationeel verkeersmanagement.

Verbinden

Binnen Zuid-Holland Bereikbaar verbinden we de verschillende maatregelen voor korte en lange termijn met elkaar. Zo kunnen programmering en verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement en communicatie elkaar versterken. Ook werken we de gebiedsgerichte benadering verder uit. Binnen RegioRegie wordt in de nieuwe meerjarenprogrammering ook mobiliteitsmanagement meegenomen en mobiliteitsmanagement neemt deel aan het strategisch overleg over de programmering.