Fotobijschrift: Bijeenkomst 'Goeree-Overflakkee in verbinding'

Geslaagde interactieve sessie op Goeree-Overflakkee

Hoe kunnen overheden en het bedrijfsleven samenwerken om de bereikbaarheid van Zuidwest Nederland — en Goeree-Overflakkee in het bijzonder — op peil te houden? Op woensdag 11 mei spraken ondernemers en vertegenwoordigers van Zuid-Holland Bereikbaar, Rijkswaterstaat en gemeente Goeree-Overflakkee met elkaar over dit onderwerp tijdens de bijeenkomst ‘Goeree-Overflakkee in verbinding’. Ondernemers deelden niet alleen hun vragen en zorgen over de bereikbaarheid van het eiland, maar ook welke kansen en mogelijkheden zij zelf zien op het gebied van mobiliteit.

Overheid en bedrijfsleven moeten het sámen doen

De impact van files op bedrijven en hun werknemers, bezoekers en logistiek is groot. De extra reistijd door files wordt niet alleen veroorzaakt door werkzaamheden, maar ook omdat het op de weg structureel drukker wordt. Bijvoorbeeld door economische groei en woningbouw. Om Goeree-Overflakkee bereikbaar te houden, treffen de (lokale) overheden diverse maatregelen en is ook de inzet van het bedrijfsleven onmisbaar. Immers: veel verkeer is onderweg van en naar bedrijven. Door anders naar bedrijfsmobiliteit te kijken, medewerkers en bezoekers (reis)alternatieven aan te bieden en de logistiek slim te organiseren, kunnen bedrijven bijdragen aan de bereikbaarheid van het eiland. Zo wordt het wegennet ontlast en ontstaat er ruimte voor degenen die géén alternatief hebben voor vervoer over de weg.

Kansen en besparen kosten

Aan de slag gaan met mobiliteit heeft niet alleen voordelen voor de bereikbaarheid. Het biedt bedrijven ook kansen op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, voor werving en behoud van medewerkers, en om de vitaliteit van medewerkers te verhogen en verzuim te verlagen. Ook kan het anders inrichten van mobiliteit en logistiek leiden tot efficiënter gebruik van bedrijfsmiddelen en kostenbesparingen.

Diversiteit in sectoren aan tafel

De bijeenkomst ‘Goeree-Overflakkee in verbinding’ was in de vorm van een rondetafelgesprek waarin ondernemers hun ideeën over bereikbaarheid kenbaar konden maken. Daarnaast werd op constructief-kritische wijze besproken hoe het bedrijfsleven meer inzicht kan krijgen in het verkeersbeleid voor zowel de korte als langere termijn. Opvallend was de diversiteit in sectoren aan tafel, ieder met hun eigen uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid. Zo schoven onder andere ondernemers uit de detailhandel, de lokale scheepswerven, de netwerkvereniging voor de toerisme- en recreatiesector op het eiland (VEERO) en de Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee (FOGO) aan.

Samenwerken is noodzakelijk

De deelnemers concludeerden dat gebiedsgerichte samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, en tussen bedrijven onderling, noodzakelijk is om het eiland bereikbaar te houden. Niet alleen tijdens wegwerkzaamheden, maar ook op langere termijn. Zeker gezien de regionale opgaven, zoals de bouw van meer woningen en economische groei.

Ondernemers spraken luid en duidelijk uit dat zij behoefte hebben aan tijdige en duidelijke communicatie over planning van (weg)werkzaamheden, te verwachten hinder en mogelijke alternatieven tijdens de diverse (weg)werkzaamheden die op stapel staan. Om in die behoefte te kunnen voorzien,  ontwikkelen Zuid-Holland Bereikbaar en Rijkswaterstaat in aanloop naar de renovaties van de Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug een communicatietoolbox speciaal voor bedrijven. Deze bevat projectinformatie en andere hulp- en communicatiemiddelen zodat bedrijven zich terdege kunnen voorbereiden en hun achterban en bezoekers kunnen informeren.

Bereikbaarheid Goeree-Overflakkee komende jaren

Tijdens de bijeenkomst kregen de ondernemers van vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat een doorkijk naar de planning en impact van de renovaties van de Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug. Vanuit de gemeente Goeree-Overflakkee werd de lokale visie op mobiliteit gedeeld en een korte toelichting gegeven over de werkzaamheden die nog gaan plaatsvinden aan de N59. VEERO drukte de betrokken overheden op het hart de scheepvaart niet te vergeten als doelgroep. Enkele aanwezigen vroegen naar de mogelijkheden van nadeelcompensatie. Meer informatie over deze compensatie is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.

Maatwerkadvies voor bedrijven

Ook werden ondernemers geïnformeerd over de kosteloze ondersteuning die Zuid-Holland Bereikbaar aan bedrijven biedt op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Zo zijn er op het eiland ‘mobiliteitsmakelaars’ en ‘logistiek makelaars’ actief die met bedrijven in gesprek gaan om samen passende oplossingen te bedenken wanneer wegwerkzaamheden hinder veroorzaken voor medewerkers, bezoekers en leveranciers/logistiek. Ook denken ze mee over manieren om de toenemende structurele druk op het wegennet te verlichten en hierbij een win-win voor bedrijven te creëren. Omdat elk bedrijf anders is, en daarmee de oplossingsrichtingen ook, leveren de makelaars echt maatwerk per bedrijf. Door middel van individuele gesprekken met bedrijven en inzet van diverse middelen, brengen zij in kaart welke maatregelen op het gebied van zakelijke mobiliteit en/of logistiek het meest kansrijk zijn voor het bedrijf én helpen ze bedrijven desgewenst op weg om deze maatregelen te implementeren.

Bedrijven zelf aan de slag met mobiliteit

Op Samen Bereikbaar, het bedrijvenplatform van Zuid-Holland Bereikbaar voor Drechtsteden, Gorinchem, BAR-gemeenten en Hoeksche Waard, kunnen ondernemers inspiratie opdoen en teruglezen wat onze aanpak in andere gebieden al heeft opgeleverd. Ook is er een overzicht te vinden van de middelen die de mobiliteits- en logistiek makelaars tot hun beschikking hebben, zoals een mobiliteitsscan en uitprobeeracties voor het openbaar vervoer of een elektrische fiets voor medewerkers. Ondernemers die geïnspireerd zijn door deze voorbeelden en zelf aan de slag willen met mobiliteit, kunnen contact opnemen met de mobiliteits- en logistiek makelaars:

Initiatiefnemers Goeree-Overflakkee

De bereikbaarheid van Goeree-Overflakkee is een continu aandachtspunt vanwege de beperkte verbindingen met het vasteland en andere eilanden. De werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug, die gepland staan in de zomer van 2023, zetten de toegankelijkheid van het eiland verder onder druk. Om deze uitdagingen nu en in de toekomst het hoofd te bieden, organiseerde Zuid-Holland Bereikbaar het rondetafelgesprek in samenwerking met Rijkswaterstaat, gemeente Goeree-Overflakkee en de Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee (FOGO). Momenteel kijken we naar welke bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd om ondernemers op passende wijze te informeren en betrekken bij de bereikbaarheid van Goeree-Overflakkee en omliggende gebieden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerkingspartners