Nieuwsbericht | 22-09-2022

Verbinding vraagt structurele keuzes en lange termijn perspectief

“Om de verbinding tussen verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement goed te kunnen leggen, moeten we verder kijken dan hindersituaties.” Aan het woord is Berend Puts. Berend is door Zuid-Holland Bereikbaar gevraagd om in kaart te brengen hoe het nu staat met de verbinding tussen verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement en daarbij ook de kansen voor verbinding inzichtelijk te maken.

Achtergrond en opdracht

Berend woont niet bepaald in de regio, maar in zuidoost Groningen. Wel heeft hij veel ervaring in Zuid-Holland, met name in het Haagse. Met een bancaire achtergrond rolde hij in de wereld van de mobiliteit en kwam in 2000 bij de ANWB terecht. Daarna was hij vanuit verschillende rollen betrokken in Den Haag en ook bij BEREIK!, een van de voorlopers van Zuid-Holland Bereikbaar.

“Waarom ik heb ingeschreven op deze uitvraag? Omdat het een complexe opdracht is en er behoorlijk wat te nemen hindernissen zijn. Tegelijkertijd liggen er zoveel kansen in het beter verbinden van verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement, en ook op beide terreinen afzonderlijk. Ik heb ervaring met beide takken van sport,” aldus Berend.

Definities

Definitie verkeersmanagement (bron: CROW)
Verkeersmanagement is het doelgericht beïnvloeden van verkeersstromen met als doel een optimale verkeersafwikkeling uit oogpunt van maximale doorstroming, minimale milieuhinder of zo groot mogelijke verkeersveiligheid.

Definitie mobiliteitsmanagement (bron: Wikipedia)
Mobiliteitsmanagement is een verzamelnaam voor inspanningen om de mobiliteitskeuzes van individuen te beïnvloeden. In Nederland wordt hier meer in het bijzonder bedoeld het stimuleren van het gebruik van alternatieven voor de auto.

Context en historie verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement

“Verkeersmanagement bestaat al vrij lang. Met de komst van BEREIK! hebben partijen ook echt de stap gezet naar dynamisch verkeersmanagement, over de grenzen van wegbeheerders heen. Verkeersmanagement is van oudsher vooral gericht op de auto en de weg. Nu komen daar ook andere vormen van mobiliteit bij, zoals de fiets en het openbaar vervoer. Daarnaast is verkeersmanagement iets dat continu speelt en de aandacht heeft maar eigenlijk een beetje onzichtbaar is.

Mobiliteitsmanagement bestaat ook al langere tijd. Partijen in het Haagse en het Rotterdamse hebben eerder uitvoeringsorganisaties als De Verkeersonderneming en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland in het leven geroepen. Mobiliteitsmanagement richtte zich eerst vooral op het vermijden van de spits. Daarbij waren andere vormen van vervoer, zoals de fiets en het ov, in beeld, maar ook andere momenten van reizen. Nu focust mobiliteitsmanagement in veel projecten meer op andere vormen van vervoer. Waar verkeersmanagement continu is, is mobiliteitsmanagement meer ‘hit-and-run’. Er is een project en daar wordt mobiliteitsmanagement omheen georganiseerd.”

Casus uit de praktijk: Mall of the Netherlands

Het verbinden van verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement wordt in sommige projecten al actief gedaan. Zo is er door de samenwerking van alle partijen rond de Mall of the Netherlands en Waze een initiatief waarbij automobilisten naar een P+R worden geleid (aan de andere kant van de A4) en vandaar uit hun reis kunnen vervolgen met het openbaar vervoer. Daarmee verminderen we het verkeer direct rond de Mall.

Urgentie voor verbinden

Als Berend gevraagd wordt wat hij denkt dat de reden is dat er nu aandacht is voor het verbinden van verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement, reageert hij: “De reden is dat er politiek meer aandacht is voor het terugdringen van het autoverkeer en er daarom vanuit beleid meer urgentie voor is. Met de opgaven waar Zuid- Holland voor staat, qua bouw en onderhoud aan wegen, bruggen en tunnels, is de urgentie toegenomen om verschillende onderdelen binnen mobiliteit beter aan elkaar te verbinden. Want er schuilen kansen in het samenbrengen van verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement.”

Structureel – lange termijn vraaggestuurd

“Om de verbinding tussen beide werkvelden goed te kunnen leggen, moeten we breder kijken dan alleen de hindersituaties. Het gaat dan meer over de lange termijn en structurele oplossingen. Als we mensen continu willen verleiden de auto te laten staan, vergt dat meer structurele keuzes dan de nu vaak hit-and-run benadering bij mobiliteitsmanagement. Wat ook bij mobiliteitsmanagement een belangrijke uitdaging is: hoe aanbod gestuurde oplossingen aansluiting kunnen vinden bij vraag gestuurde oplossingen.”

Concrete kansen voor verbinding

Waar liggen kansen als je verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement aan elkaar verbindt? Nu wordt vaak gezegd: als we met het plannen van de werkzaamheden al weten wat er gaat komen, kun je veel vroeger mobiliteitsmanagement en verkeersmanagement geïntegreerd inzetten. Maar Berend noemt nog een andere belangrijke potentiële kans: Kun je straks je verkeersmanagementsystemen ook inzetten om mensen die op de weg rijden te verleiden de auto te parkeren en de rest van de reis met bijvoorbeeld het openbaar vervoer te doen? “Daar doen we nu nog heel weinig mee, maar daar ligt in mijn beleving een enorme kans in het beïnvloeden van reisgedrag.”

Klein en praktisch beginnen

“We gaan dat niet morgen allemaal gerealiseerd hebben,” reageert Berend op de vraag hoe de verbinding in de praktijk tot stand te brengen. “De kunst is dat we nu laten zien wat de mogelijkheden en kansen zijn tijdens de hinderopgave, waar verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement nu vooral samenkomen. Als we dat goed doen, biedt het kansen voor meer structurele inbedding. We moeten gewoon heel concreet aan de slag met een paar pilots/projecten en vanuit daar bouwen aan een betere verbinding,” besluit Berend.

Casus uit de praktijk: Korte Termijn Aanpak A15 – pilot informatievoorziening

Begin 2022 is een pilot gestart waarbij informatie over hinder op de A15 direct vanuit de verkeerscentrale wordt gecommuniceerd aan de RET en twee logistieke bedrijven. De RET en de twee bedrijven kunnen op basis van die informatie hun planning en/of routes aanpassen en zo voorkomen dat ze in de file terechtkomen.

Meer weten over de verbinding tussen verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement binnen Zuid-Holland Bereikbaar? Neem contact op met Berend Puts via berendputs@zuidhollandbereikbaar.nl.

Samenwerkingspartners