Regie pakken en gezamenlijk communiceren

Dat zijn in het kort de wensen van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid als het gaat over hinderprojecten en samenwerking de komende jaren. Aan het woord zijn Caren Frentz en Job Kramer, beiden werkzaam bij deze veiligheidsregio. “Het is belangrijk dat we met elkaar afspraken maken over projecten heen, dat er een programmasturing is en dat we ook gezamenlijk vanuit de één overheid gedachte communiceren. Daar ligt een rol voor Zuid-Holland Bereikbaar als verbindende partij. We kruipen dan ook graag dichter tegen ZHB aan de komende tijd.”

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Zuid-Holland kent vier veiligheidsregio’s: Zuid-Holland Zuid, Hollands Midden, Haaglanden en Rotterdam Rijnmond. De veiligheidsregio’s werken aan een veilige en gezonde omgeving voor inwoners, bedrijven en bezoekers. De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid beslaat de Drechtsteden, Molenlanden en de Hoeksche Waard. Op de website www.zhzveilig.nl kun je veel informatie over heel veel verschillende onderwerpen vinden. Brandweer, coronavirus, uitval van drinkwater, rookoverlast, incident op het spoor, brand, gas, water en stroomuitval, lichamelijke noodsituatie, verkeersongeval, gevaarlijke stoffen, overstromingen, paniek in een mensenmassa, extreem weer, terrorisme, kernongeval etc. Het maakt één ding duidelijk: het werk van de veiligheidsregio is breed en verspreidt zich over veel terreinen en aspecten.   

Caren Frentz is algemeen directeur van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en Job Kramer is hoofd Risico- en Crisisbeheersing bij deze organisatie. Caren: “De veiligheidsregio’s zijn verlengd lokaal bestuur en daarmee een publieke organisatie. Als we kijken naar het werk van de veiligheidsregio zit dat eigenlijk in drie onderdelen. Het eerste onderdeel is risicobeheersing. Daar zit bijvoorbeeld het meedenken met de bouwopgaven en ook de infrastructurele onderhoudsopgaven in. Het tweede onderdeel is crisisbeheersing. Hierbij moet je denken aan Covid maar ook aan het feit dat we in deze regio omringd zijn door water waar het risico van overstromingen in schuilt. Het derde onderdeel is de brandweer. Die wordt ingezet bij verschillende incidenten en ongelukken. Het voorkomen van incidenten is een belangrijk doel voor de veiligheidsregio. Dat doen we door het adviseren over evenementen, industriële veiligheid, ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen; en door het geven van voorlichting op scholen bij woningbouwcorporaties over brandveilig gedrag. Ook dat is de rol van de veiligheidsregio.” 

Onderhoudsprojecten en veiligheid

Als we specifiek inzoomen op bereikbaarheid en onderhoud van infrastructuur; wat is dan de rol van de veiligheidsregio? Job reageert: “We willen zo vroeg mogelijk aan tafel zitten bij het maken van plannen over het hoe, wat en wanneer. Ons grootste belang is de bereikbaarheid van hulpdiensten. We moeten er gezamenlijk voor blijven zorgen dat zij hun werk kunnen blijven doen. Het andere belang is de bereikbaarheid in het algemeen. Want: staat de regio helemaal vast, heeft dat ook gevolgen voor de veiligheid. We zitten aan tafel bij deze projecten als netwerkregisseur veiligheid. Dat betekent niet dat wij altijd ook namens de politie en ambulancedienst aan tafel zitten; dat verschilt per project en hangt af van de grootte en de impact. Maar wij zijn op het vlak van veiligheid wel de regisseur en de verbinder tussen de verschillende partijen.” 

Afstemming per project versus programmasturing 
“Nu worden we per project betrokken en aan tafel gevraagd. Met de veelheid aan projecten die eraan komt, is onze ambitie om over projecten heen afspraken te maken over de hulpdiensten en bereikbaarheid in het algemeen. Daarbij kijken we ook duidelijk naar Zuid-Holland Bereikbaar. We hopen dat Zuid-Holland Bereikbaar meer en meer de regie hierop zal nemen en een voortrekkersrol pakt zodat we niet allemaal per project aparte afspraken hoeven te blijven maken en ook vaak worden gezien als een luis in de pels, die -lastige- veiligheidsregio die ook nog van alles wil en waar van alles van moet. Idealiter wordt in de plannen van een project al rekening gehouden met de bereikbaarheid van de hulpdiensten en de bereikbaarheid in het algemeen. Dan kunnen wij als veiligheidsregio van -luis in de pels-  naar -constructieve meedenker-. Nu moeten we ons soms een beetje invechten in een project. Dat terwijl we de opgaven an sich helemaal niet bestrijden.” Caren vult aan: “Het is ook in het belang van de veiligheid dat deze onderhoudsopgaven gebeuren, maar er zijn wel randvoorwaarden voor ieder project. En het borgen van de aanrijtijden is vaak complexer dan bij aanvang van een project wordt gedacht. Daarom zoeken we ook meer naar programmasturing op het vlak van bereikbaarheid.” 

Job glimlacht: “En daarbij hebben we wel een beetje onze hoop op Zuid-Holland Bereikbaar gericht, als een schakel tussen projecten, netwerken en partijen in de regio. We zouden dan ook graag wat dichter tegen Zuid-Holland Bereikbaar aan komen en zouden daar ook wat invloed op willen uitoefenen.”  

Opkomsttijden hulpdiensten onder druk
Als we kijken naar het tweede belang van de veiligheidsregio ZHZ bij projecten is dat de bereikbaarheid in het algemeen. We vragen Caren en Job hoe ze dat zien in het licht van de veelheid aan projecten die er op de regio afkomt de komende jaren en daarnaast de reguliere toenemende drukte op de weg. Job antwoordt: “De opkomsttijden komen verder onder druk te staan. Dat heeft te maken met files, maar ook bijvoorbeeld met de invoering van de 30km zones in veel binnensteden. De snelwegen zijn voor ons geen hoofdroutes bij opkomsttijden. Maar alle projecten en de toenemende drukte zorgen ervoor dat de sluiproutes op het onderliggend wegennet ook vast komen te staan, en dat zijn voor ons wel hoofdroutes.” 

Een ander punt zijn eventuele storingen en uitval van infrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan een brug die niet meer functioneert. Job: “We leven in een regio met veel waterwegen waarin bruggen en tunnels dus cruciale verbindingen zijn, ook in relatie tot opkomsttijden. Maar waar wij op inzetten is een goedlopend proces in het algemeen. We worden liever verrast in goed lopend proces dan wanneer het proces en de afstemming al niet lekker liep.”  

Gezamenlijke communicatie vanuit één overheid gedachte
Een ander punt dat Caren en Job aankaarten is gezamenlijke communicatie. Caren: “Nu communiceert iedere publieke partij voor zich richting zijn/haar achterban en doelgroep. Ook vanuit de -één overheid-  gedachte kan en moet dat beter gestroomlijnd worden. Want het is niet logisch en de inwoner begrijpt ons ook niet altijd meer als we allemaal in ons eigen hokje blijven zitten. Daarnaast moeten we ook duidelijker bij de inwoner neer gaan leggen dat we het niet allemaal kunnen oplossen als publieke partijen. De maakbaarheid van de samenleving is eindig hierin. Er gaat hinder ontstaan en daar gaan we allemaal last van krijgen. We hebben alles en iedereen nodig om ook zelf na te denken over wat jij kunt bijdragen om er gezamenlijk voor te zorgen dat de regio bereikbaar en veilig blijft. Dat verhaal is het eerlijke verhaal en het is ook transparant.” Job vult aan: “We zullen met z’n allen ons gedrag moeten gaan aanpassen om die bereikbaarheid te blijven garanderen en accepteren dat hinder niet te voorkomen is. Zelf kijken naar andere vervoermiddelen of een combinatie wordt een belangrijke boodschap.” 

Fotobijschrift: Job Kramer

Fotobijschrift: Caren Frentz

Samenwerkingspartners