Nieuwsbericht | 17-01-2022

Opgaven gebruiken om iets structureels te veranderen

Waarom is Zuid-Holland Bereikbaar nodig? Sigurd Hauwert is senior beleidsadviseur mobiliteit bij provincie Zuid-Holland. “We moeten zorgen dat we van 1 + 1 geen 2 maar 3 weten te maken. Er komen heel veel projecten aan de komende jaren, niet alleen op het gebied van onderhoud op de weg, maar ook in het openbaar vervoer en op vaarwegen. Dat moet goed gecoördineerd worden. Daarnaast is de algehele bereikbaarheid van Zuid-Holland belangrijk. Met 1 + 1 = 3 bedoel ik dat we de opgaven die op ons afkomen gebruiken om iets structureels te veranderen, dat we reizigers en (logistieke) bedrijven niet alleen tijdens de werkzaamheden, maar ook richting de toekomst verleiden slim gebruik te maken van mobiliteit.” Per 1 januari 2022 zijn BEREIK!, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming opgegaan in Zuid-Holland Bereikbaar.   

 

Foto van Sigurd Hauwert

Fotobijschrift: Sigurd Hauwert

Opgaven provincie Zuid-Holland

Ook de provincie Zuid-Holland heeft onderhoudsprojecten op de weg de komende jaren. “De opgaven voor de provincie zijn onder andere de N217 (Hoeksche Waard), Lammebrug (Leiden), Hartelbrug (Spijkenisse) en bruggen over de Schie. We maken binnen de provincie een scheiding tussen onderhoud met weinig impact voor het vaar- en wegverkeer en onderhoudsprojecten met veel impact. Zo is bijvoorbeeld het onderhoud aan de Lammebrug in Leiden een groot project met veel hinder, én een project dat raakt aan de A4 en de vaarweg. Dit is alleen een greep uit onze projecten. Er zijn er nog veel meer. Er komen zoveel projecten op ons en de andere partners af de komende jaren dat het nodig is dat de afstemming en planning van alle projecten gecoördineerd wordt. Dan heb ik het ook niet alleen over projecten op de weg, maar ook van openbaar vervoer en vaarwegen. Een grote uitdaging bij de afstemming rond onderhoudsprojecten is de planning stabiel te krijgen. Nu veranderen planningen vaak, wat ook de afstemming bemoeilijkt.” Sigurd noemt hierbij ook de ongeplande hinder. “Het wordt spannend hoe we daarmee omgaan, ook in de samenwerking. Krijgen we het voor elkaar dat niet iedereen direct naar de krant rent, maar dat we elkaar tijdig informeren, overleggen en samenwerken?”

Verwachtingen en uitdagingen van en voor Zuid-Holland Bereikbaar

“Zuid-Holland Bereikbaar is een voortzetting van de drie organisaties (zijnde BEREIK!, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming), maar dan geperfectioneerd,” aldus Sigurd. “We nemen de goede dingen van alle drie de organisaties mee en kijken ook naar wat minder goed is gegaan de afgelopen jaren. Voor het eerste jaar van Zuid-Holland Bereikbaar is dat al een behoorlijke opgave en uitdaging. Richting de toekomst is het heel mooi als Zuid-Holland Bereikbaar bekend is bij automobilisten, reizigers, bedrijven en logistieke partijen én dat ze weten waar Zuid-Holland Bereikbaar voor staat. Verder ben ik tevreden als we het voor elkaar krijgen om de projecten goed op elkaar af te stemmen, de hinder acceptabel te houden en alternatieven goed voor het voetlicht te brengen. We moeten elkaar gaan vinden in een gebiedsaanpak waarbij we projecten aan elkaar verbinden en naar de omgeving een eenduidige en evenwichtige aanpak hebben met daarin ook een lerend vermogen.” Daar zit volgens Sigurd nog een uitdaging, in de gebiedsaanpak. “Als publieke organisaties hebben we iemand nodig die de aap op zijn schouders neemt en gaat trekken aan een gebiedsaanpak. Daar heeft Zuid-Holland Bereikbaar een rol in. Die rol betekent niet dat de organisatie verantwoordelijkheden over moet nemen, maar wel de taak heeft om projecten en acties aan elkaar te verbinden in één aanpak voor een gebied.”

Samenwerking tussen partnerorganisaties

De provincie Zuid-Holland is een van de acht partners binnen Zuid-Holland Bereikbaar. Sigurd vertelt over de samenwerking: “Het is belangrijk dat de samenwerking tussen de partnerorganisaties goed beklijft. We moeten vertrouwen hebben in elkaar en niet alles in wetten en regels willen gieten. We hebben vaak ongeveer dezelfde belangen en komen er op inhoud heel goed uit. De financiën zijn vaak even spannend en dan moeten we elkaar wat dieper in de ogen kijken. Het zou mooi zijn als iedereen, ook wij vanuit de provincie, iets meer over de eigen grenzen heen stapt.”

“We vinden elkaar bijvoorbeeld rond de Calandbrug al een stuk beter dan rond de Haringvlietbrug. Dat helpt enorm. Zuid-Holland Bereikbaar kan daarbij de smeerolie zijn, degene die de partijen aan elkaar verbindt.”

Het verhaal van Zuid-Holland Bereikbaar

Het is druk in Zuid-Holland. Hoe houden we onze regio bereikbaar? Want er worden de komende jaren nog zo’n 200 duizend woningen bijgebouwd en veel wensen, bruggen en tunnels hebben dringend groot onderhoud nodig. Dat leidt tot extra drukte. Als we niets doen, staan we in Zuid-Holland nog vaker stil. Daarom bundelen acht publieke organisaties hun krachten in de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar. In ons uitvoeringsprogramma leiden we het verkeer in goede banen en stemmen we per gebied onze werkzaamheden op elkaar af. Tegelijkertijd helpen we bewoners en bedrijven te kiezen voor slimme en duurzame manieren van reizen en vervoer. Zo houden we met elkaar – overheden, (transport)bedrijven, werkgevers, bezoekers én bewoners – Zuid-Holland in beweging.

Publiek-private organisaties in Zuid-Holland Bereikbaar

In Zuid-Holland Bereikbaar werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan bereikbaarheid.

Samenwerkingspartners