Nieuwsbericht | 14-01-2022

Naar een “next-level” regionale samenwerking

“Het opbouwen van de nieuwe samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB) is een unieke klus,” zegt transitiemanager Bart de Mooij. “We vernieuwen, schalen op wat we willen behouden en tegelijk bouwen we de drie huidige organisaties af. Die combinatie maakt het ook behoorlijk complex. Ik ben tevreden als we eind 2022 een herkenbare signatuur hebben, met een sterk team zichtbare resultaten hebben geboekt en een reputatie als betrouwbare en professionele partner hebben weten op te bouwen.” Per 1 januari 2022 zijn BEREIK!, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming opgegaan in Zuid-Holland Bereikbaar.

Foto Bart de Mooij

Fotobijschrift: Bart de Mooij

“In Zuid-Holland Bereikbaar komen verleden en heden voor mij persoonlijk bij elkaar. Zo’n 10 jaar geleden werkte ik vanuit het ministerie van IenW aan de routekaart ‘Beter geïnformeerd op weg’. In contacten met Zuid-Holland viel me toen op dat er meerdere organisaties aan de bereikbaarheid werkten, zonder dat er echt oog was voor onderlinge samenwerking. Nu, tien jaar later, mag ik bijdragen aan de regionale krachtenbundeling die ZHB beoogt, samen met een fijne groep capabele collega’s. Daarbij komt dat ik in Rotterdam woon en dus aan de slag ga in mijn eigen achtertuin. Dat geeft iets extra’s.” Bart de Mooij is gedetacheerd vanuit RWS/NOVA en transitiemanager in het MT i.o. van Zuid-Holland Bereikbaar.

Verbinden van verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement

“Het opbouwen van de nieuwe samenwerkingsorganisatie is een complexe klus. Op dit moment is er een veelheid aan besluiten te nemen: van het logo naar juridische constructies, van huisvesting naar HR/bemensing. Alles komt op dit moment voorbij om het huis van Zuid-Holland Bereikbaar zoals we dat noemen neer te zetten. De eerste helft van het komende jaar ligt de prioriteit op de continuïteit van het werk dat door de drie voorgangers wordt verricht. Dat klinkt eenvoudig, maar is een enorme uitdaging. Aan de buitenkant staat het nieuwe huis van Zuid-Holland Bereikbaar: nieuwe naam, nieuwe locatie en een nieuw logo op de deur. Aan de binnenkant ronden we ook zaken af. Bepaalde werkzaamheden worden afgehecht, andere juist geïntensiveerd, de drie huidige organisaties worden fiscaal en juridisch afgebouwd, maar de winkel blijft open en het gros van de werkzaamheden, denk aan alle projecten, gaat gewoon door. En dat laatste wil je laten zien aan je opdrachtgevers, klanten en andere relaties. De verbouwingswerkzaamheden vinden veelal achter de schermen plaats. Vernieuwend is dat we vanaf 2022 gaan werken op een grotere schaal voor de gehele provincie Zuid-Holland en dat we dit gebiedsgericht gaan doen. De vernieuwing zit inhoudelijk ook in het verbinden van verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement waarbij de hinder door wegwerkzaamheden de aanleiding vormt om te komen tot structurele gedragsverandering. We gaan daarmee echt iets unieks neerzetten.”

Succesformules verder optimaliseren

In het nieuwe jaar richt Bart zich op twee portefeuilles: de gebiedsportefeuille Drechtsteden en de inhoudelijke portefeuille Ontwikkeling en Omgeving. “Drechtsteden is een nieuw terrein voor mij. Met zowel de trein als auto kom ik er als reiziger regelmatig. Maar vanuit m’n werk start ik daar op nul. Kortom, ik zal m’n netwerk (bedrijfsleven, bestuurders, ambtenaren) moeten opbouwen, en daarbij de inhoudelijke opgave gaan doorgronden. Hoe zien zij de ontwikkeling van het gebied en wat kan ZHB hierin betekenen?” Ook hier spreekt de transitiemanager als hij zegt: “ZHB gaat uiteindelijk in alle gebieden in Zuid-Holland aan de slag, maar we bouwen dit geleidelijk op. Met uniformiteit waar het kan, en maatwerk waar het moet. Dit gebiedsgericht werken doen we in nauwe samenwerking met de partnerorganisaties in de gebieden. We bouwen daarbij natuurlijk dankbaar voort op het werk dat de afgelopen jaren al is verricht. En doen het wellicht nét even anders. Daarbij leggen we ook nadrukkelijk de verbinding met het bedrijfsleven. Het moet een publiek-privaat feestje worden.”

Ontwikkelagenda

2022 wordt het startjaar. De ambities zijn zoals vaak groter dan het beschikbare budget. In ons werkplan staan zeven proposities genoemd met ieder hun eigen ontwikkelpad. Denk daarbij naast het gebiedsgericht werken bijvoorbeeld aan de doorontwikkeling van de gezamenlijke programmering, het verder inwinnen en analyseren van data zodat mobiliteitsmaatregelen nog gerichter kunnen worden gepland en ingezet. Maar ook aan het verbinden van mobiliteits- en verkeersmanagement, het opzetten van standaard producten voor communicatie bij hinder en het beter in beeld brengen van én communiceren over modaliteiten als rail, ov, fiets en vervoer over water. Bij al deze ambities hebben we het commitment van de samenwerkende partnerorganisaties nodig, waar nodig aanvullende projectfinanciering maar ook het lef om te durven experimenteren. Met de ontwikkelagenda ZHB geven we richting aan een gefaseerde en gerichte ontwikkeling van de nieuwe uitvoeringsorganisatie.”

Gewaardeerde partner

“Ik ben tevreden als we eind 2022 aansprekende resultaten hebben laten zien. Dat we productie hebben gedraaid en naar onze samenwerkingspartners en stakeholders een betrouwbare reputatie, met een soort ZHB signatuur hebben gebouwd. Vertrouwen opbouwen kost tijd. Tegelijkertijd biedt vertrouwen ruimte. En dat hebben we nodig om samen snel in te kunnen spelen op onverwachte ontwikkelingen in de regio. Mijn ambitie is om over drie jaar te kunnen constateren dat het merk Zuid-Holland Bereikbaar is neergezet en dat het een vertrouwde en gewaardeerde uitvoeringspartner in de regionale samenwerking is geworden. Verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement en het in samenhang programmeren zijn dan logische instrumenten geworden waarvoor het normaal is dat men bij ons aanklopt. Het doel is wat mij betreft overigens niet om onszelf overbodig te maken. Daar geloof ik bij deze opdracht niet in. Ik ben ervan overtuigd dat we toegevoegde waarde gaan én blijven bieden: producten en diensten bieden waarover de partners zelf niet beschikken, of die samen slimmer, effectiever en efficiënter werken.”

Op de vraag ‘hoe reis je zelf’, klinkt met een glimlach prompt het antwoord: “Zo min mogelijk, althans, voor m’n werk dan. Om dat vervolgens te nuanceren. Een combinatie van op pad gaan en thuiswerken is voor mij het meest ideaal. Thuis kan ik geconcentreerd werken in m’n eigen omgeving en ontbreekt de reistijd. En uiteindelijk sport ik toch echt liever dan me dagelijks op de automatische piloot van A naar B te verplaatsen. Maar de valkuil is wel dat je wereld kleiner wordt. Juist op fysieke vergaderingen heb je spontane ontmoetingen die m’n blik verbreden en me letterlijk en figuurlijk in beweging brengen. En dat mis ik nu toch echt. Elke dag met de trein naar Utrecht, zoals voorheen? Daar moet ik niet meer aan denken. Juist de combinatie is goed. En áls ik dan op pad ga, pak ik het vervoer wat op het moment van de dag het handigste is. In en naar de stad de trein, tram, bus, metro of fiets en ‘s avonds kies ik voor het comfort van de auto.”

Het verhaal van Zuid-Holland Bereikbaar

Het is druk in Zuid-Holland. Hoe houden we onze regio bereikbaar? Want er worden de komende jaren nog zo’n 200 duizend woningen bijgebouwd en veel bruggen en tunnels hebben dringend groot onderhoud nodig. Dat leidt tot extra drukte. Als we niets doen, staan we in Zuid-Holland nog vaker stil. Daarom bundelen acht publieke organisaties hun krachten in de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar. In ons uitvoeringsprogramma leiden we het verkeer in goede banen en stemmen we per gebied onze werkzaamheden op elkaar af. Tegelijkertijd helpen we bewoners en bedrijven te kiezen voor slimme en duurzame manieren van reizen en vervoer. Zo houden we met elkaar – overheden, (transport)bedrijven, werkgevers, bezoekers én bewoners – Zuid-Holland in beweging.

Publiek-private organisaties in Zuid-Holland Bereikbaar

In Zuid-Holland Bereikbaar werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan bereikbaarheid.

Dit bericht is oorspronkelijk in december 2021 gepubliceerd op de kanalen van BEREIK!, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming.

Samenwerkingspartners