Nieuwsbericht | 1-12-2022

“Het is en blijft (gelukkig) mensenwerk”

“Werken voor Zuid-Holland Bereikbaar voelt voor mij toch een beetje als werken in mijn eigen achtertuin.” Aan het woord is Bart de Mooij, portefeuillehouder Ontwikkeling & Omgevingsmanagement (O&O) én Drechtsteden / Alblasserwaard bij Zuid-Holland Bereikbaar. Bart ging in 2021 na een carrière bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat de uitdaging aan om een nieuwe regionale samenwerkings- en uitvoeringsorganisatie te helpen opbouwen. Wat hem aantrok was de complexiteit van de opgave, de ambities op het vlak van publiek-private samenwerking en het regionale schaalniveau van de organisatie in oprichting. “De vervangings- en renovatieopgave van de vele tunnels en bruggen is groot en gaat onvermijdelijk forse hinder betekenen. Tel daar de verduurzamingsopgave bij op, en dan zijn de ambities groot. Ik woon al heel wat jaren in Rotterdam, waardoor deze opgave voor mij heel dichtbij voelt. De Van Brienenoordbrug ligt bij wijze van spreken in m’n achtertuin. Dat maakt het werken aan ZHB zo tastbaar en gaaf.”

De O’s van Ontwikkeling en Omgevingsmanagement

“In mijn werk houd ik van complexiteit en samenhang. Zowel wat betreft het hier en nu, als in de koers voor morgen en overmorgen. Niet met de luiken dicht, maar samen met onze omgeving. Het is dan ook geen verrassing dat ik me bezig mag houden met de (door)ontwikkeling van ZHB en de relaties die we met onze omgeving onderhouden.” De O&O portefeuille gaat dwars door de werkgebieden van de organisatie heen. Van communicatie tot verkeersmanagement tot de relaties die we met onze partnerorganisaties hebben. “Soms gaat het om inhoud, maar vaak ook om proces of randvoorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan huisvesting. Neutraliteit is een groot goed voor ZHB. Mede om die reden hebben we als centrale werklocatie Delft gekozen, en zijn we niet in gaan huizen bij één van de moederorganisaties.”

Bart is gedetacheerd vanuit de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat. Daar zijn veel ‘niet-standaard’ samenwerkingsprogramma’s ondergebracht, wat ZHB inspireert en vice versa. De complexiteit van het programma van ZHB met alle partners (die allen toch vaak net een ander perspectief en belang hebben), het uitzetten van een meerjarige koers en het werk van ZHB goed opzetten is een uitdagende puzzel. “Met acht moederorganisaties, een complexe omgeving en een organisatie in opbouw, is er genoeg te doen.’’

Ontwikkelagenda en Hinderradar

Voorbeelden van waar Bart met zijn team aan werkt zijn de ZHB Ontwikkelagenda ‘22 – ’24 en de Hinderradar. “Het doel van de Ontwikkelagenda is dat we samen met onze partners een meerjarige koers uitzetten, waar de opeenvolgende jaarplannen logisch uit volgen. Zo hebben we in het Jaarplan 2022 de focus gelegd op het vormgeven van de inhoudelijke portefeuilles, en staan in het Jaarplan 2023 de gebieden centraal. In alle drukte zijn we namelijk soms geneigd om van brand naar brand te rennen. Deze agenda helpt ons om de lange lijnen te blijven zien en koersvast te opereren.” In 2024 staat de eerste brede evaluatie van ZHB gepland. De Ontwikkelagenda zal hier een belangrijk ingrediënt voor bieden.

Ook is Bart betrokken bij de ontwikkeling van de Hinderradar. “We zijn met een team bezig om alle data & informatie die we hebben over geplande werkzaamheden, bouwopgaves en eigenlijk alle autonome verkeershinder te ‘stapelen’ en visueel inzichtelijk te maken. Vanuit de gebiedsteams, maar ook van werkgevers en partners horen we vaak dat er behoefte is aan een toegankelijk overzicht waarin makkelijk te zien is welke hinder er aan komt. Eigenlijk bouwen we een soort buienradar waarin we alle beschikbare data samenbrengen. Per kwartaal wordt op een dynamische kaart zichtbaar welke hinder er op ons af komt. Zo kunnen we in de toekomst onze mobiliteitsmanagementprojecten, maar ook maatregelen in het licht van verkeersmanagement beter op elkaar afstemmen. Het is technisch gezien best ingewikkeld, maar als dit lukt hebben we echt een mooi product in handen.”

Kruisbestuiving

In een complexe organisatie, met een forse opgave en veel spelers en belanghebbenden, is Omgevingsmanagement erg belangrijk. “Het onderhouden van relaties met de juiste mensen is cruciaal voor een organisatie als ZHB. Ambtelijk, bestuurlijk en met het bedrijfsleven. Binnen Zuid-Holland, maar ook met omliggende regio’s. Dit geven we vorm in projecten, maar ook op gebieds- en programmaniveau. We investeren in het samenbrengen van overheden met het bedrijfsleven omdat we geloven dat deze kruisbestuiving meerwaarde biedt en nodig is voor het vinden van duurzame oplossingen met draagvlak. “Dit zijn processen die je vooraf niet kunt uit tekenen. Je moet ergens beginnen, uitvinden wat werk (en wat niet) en gaandeweg bijsturen. En dat is precies wat we nu aan het doen zijn.”

Drechtsteden en Alblasserwaard

Naast een inhoudelijke portefeuille heeft elk MT-lid bij ZHB ook een gebied in zijn of haar portefeuille. Bart is onderdeel van het gebiedsteam Drechtsteden en Alblasserwaard. “In het gebied stemmen we nieuwe projecten met elkaar af en proberen werk met werk te maken. Een goed voorbeeld is het koppelen van het project KTM A15 aan de voorbereidingen op toekomstige V&R projecten (Brug over de Noord, Drechttunnel, Noordtunnel, etc.) We kijken op gebiedsniveau welke hinder er op ons af komt en bespreken met de gebiedspartners waar wij een rol in kunnen spelen. Tegelijkertijd proberen we een maatregelenpakket te ontwikkelen met alle gebiedspartners zodat we ook een aanpak hebben met elkaar. Wat gaan we bijvoorbeeld doen op het gebied van fietsen en slimme hubs? In het gebied komen er veel werkzaamheden aan. Wat kunnen wij als ZHB aanbieden om de hinder tijdens deze projecten te beperken? Dit soort onderwerpen komen terug in onze gebiedsaanpak. Het is een mooi samenspel met veel overheden. Soms gestuurd en gefaciliteerd vanuit ZHB. En ook hier speelt de verbinding met het bedrijfsleven een belangrijke rol.

“De ervaringen die we opdoen in Drechtsteden & Alblasserwaard zijn uniek, maar staan tegelijkertijd niet op zichzelf. We brengen deze in verband met de gebiedsaanpak in de andere vier regio’s waar ZHB actief is. En zo ben ik weer terug bij de Ontwikkelportefeuille. Het gebiedsgericht werken is één van de fundamenten van ZHB en dus ook van onze Ontwikkelagenda. Al met al meer dan genoeg te doen, never a dull moment!

Fotobijschrift: Bart de Mooij

Samenwerkingspartners