Nieuwsbericht | 27-01-2022

Elkaar nodig om het goed te doen

“We moeten met Zuid-Holland Bereikbaar naar buiten en laten zien wat we kunnen.” Arjen Reijneveld is adviseur bereikbaarheid bij gemeente Den Haag. “Er komt ontzettend veel werk aan de komende jaren. We moeten zorgen dat we een generieke aanpak hebben voor hoe we omgaan met projecten en met die aanpak ook bijvoorbeeld kleinere gemeenten kunnen gaan helpen. Daarbij is het belangrijk dat Zuid-Holland Bereikbaar zich laat zien het komende jaar.”

Fotobijschrift: Arjen Reijneveld

Opgaven voor Den Haag

“Er komen veel onderhoudsprojecten aan. Zo  worden er jaarlijks heel veel riolen vervangen, wegen opnieuw geasfalteerd en diverse bruggen en kades vervangen of gerenoveerd en dat geeft de nodige hinder voor het wegverkeer. Daarnaast hebben we in Den Haag normaliter (buiten Covid-19) ook behoorlijk wat evenementen die zorgen voor extra incidenteel verkeer of er zijn grote demonstraties. De stad heeft verder te maken met een stedenbouwkundige opgave voor wonen en werken. Dat is complex in een dichtbebouwde stad als Den Haag. Die nieuwe inwoners en medewerkers zorgen ook weer voor meer verplaatsingen in en rond Den Haag. Tot slot loopt er een traject om te kijken of Den Haag gebruik kan maken van de warmte uit de Rotterdamse haven. WarmtelinQ heet dat. Dat is in een vergevorderd stadium. Als dat doorgaat betekent dat ook iets de komende jaren, want die warmteleiding gaat dwars door de stad en dat komt bovenop alle andere werken” aldus Arjen.

Regie op bereikbaarheid

Dat al deze beheer- en bouwopgaven niet alleen complex zijn voor de mensen die er direct mee van doen hebben, is duidelijk. Het inplannen ervan is eveneens zo complex. “Ons werk bij bereikbaarheidsregie wordt steeds ingewikkelder. Als bouwer wil je eigenlijk gewoon direct aan de slag, zodra al het papierwerk geregeld is. Ondertussen verandert het netwerk ook. We versmallen straten, verbreden fietspaden en geven fietsers extra groen bij verkeerslichten. Het wordt daarom ook steeds lastiger om goede omleidingsroutes te bedenken. Zeker als je bedenkt dat door alle werken en omleidingen er gedurende het jaar maar 75% van het netwerk vrij van deze geplande hinder is.”

Als Arjen gevraagd wordt hoe je op al die zaken regie houdt, reageert hij: “Door veel de boer op te gaan. Ieder jaar steken we enorm veel tijd in het ophalen van informatie bij collega’s van verschillende afdelingen van de gemeente en de externe partijen. Alle mensen die bij ons langskomen met een project, krijgen na afstemming een tijdsvenster in het 2-jarig uitvoeringsprogramma ‘regie op bereikbaarheid’ en hebben qua planning voorrang op de projecten die later pas langskomen voor een plekje op de kalender. Daarnaast proberen we altijd mee te denken, opties te verzinnen, hinder inzichtelijk te maken en te kijken naar alternatieven.”

Samenwerking op mobiliteit

Den Haag is al langer betrokken bij samenwerkingsverbanden op het gebied van mobiliteit. “In de tijd van Swing/Nexus deden we al mee. Den Haag is geen eiland en veel verkeer begint en stopt niet bij de gemeentegrenzen. Vandaar dat we op het vlak van dynamisch verkeersmanagement (DVM) al jaren de samenwerking zoeken. We zien daarin winst in dingen met elkaar doen en de kennis daarover met elkaar te delen. Ieder heeft zijn eigen werk en dat moet je elkaar ook gunnen, maar wel vanuit de samenwerking. We moeten rondom de planning van alle projecten en opgaven ook veel meer met elkaar in het voortraject doen,” vindt Arjen. “Als we elkaar opzoeken als het allemaal nog niet zo spannend is, kunnen we elkaar ook veel beter helpen, dan kun je denken in kansen in plaats van in beperkingen. Daarvoor is het wel nodig dat we vertrouwen in elkaar hebben en ook openheid van zaken geven over wat nog niet zo zeker is.”

Verwachtingen voor Zuid-Holland Bereikbaar

Arjen is tevreden als Zuid-Holland Bereikbaar een aantal zaken voor elkaar krijgt: “Het is heel mooi als we de hinder kunnen gebruiken om mensen en (logistieke) bedrijven te enthousiasmeren voor duurzaam en ander reisgedrag dat ook na de werkzaamheden beklijft. Als het ons alleen lukt tijdens de werkzaamheden doen we het niet goed. Bijvoorbeeld rond de Koningstunnel verdween er veel verkeer tijdens de werkzaamheden, maar na de werkzaamheden kwam het verkeer weer terug. Dat moet en kan anders.”

“Een belangrijke uitdaging voor Zuid-Holland Bereikbaar is laten zien dat ze meer zijn dan de drie uitvoeringsorganisaties (zijnde BEREIK!, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming) afzonderlijk. Ik merk dat er binnen Den Haag hoge verwachtingen zijn van wat Zuid-Holland Bereikbaar straks kan en gaat doen. Een van die verwachtingen gaat bijvoorbeeld over het verder vooruitkijken met programmeren. Een andere is dat we stappen kunnen zetten met de mobiliteitstransitie de komende jaren.”

Bereikbaarheid gaat verder dan de auto

“Een andere uitdaging is dat partijen als de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat zich vooral concentreren op autobereikbaarheid terwijl de steden, zoals Den Haag, vooral kijken naar openbaar vervoer en de fiets. We zien dat er nog veel korte ritten met de auto worden gedaan en we proberen de alternatieven zoals ov en fiets meer te stimuleren door bijvoorbeeld de fietsers meer groen te geven op de schoolroutes. Ook wij zijn met DVM begonnen voor de autobereikbaarheid en het ov. Vanuit beleid zijn er door de jaren andere prioriteiten gekomen. Nu is ons doel een acceptabele en betrouwbare reistijd van iedere reiziger in Den Haag ongeacht het vervoersmiddel. Natuurlijk staat verkeersveiligheid voorop bij alles wat we doen,” voegt Arjen er nog aan toe.

“Bij die andere prioritering van verkeer in de stad maken ook wij gebruik van de situaties die zich voordoen. Zo kwam er in het begin van Covid-19 de wens om meer groen te geven aan fietsers richting de scholen om vooral het fietsgebruik te stimuleren. Dat hebben we in een half jaar gerealiseerd omdat het ook mooi paste bij onze aangepaste doelen.”

Samenwerking met andere partners

“Ik ervaar de samenwerking met de andere partners als prettig en open. Dat betekent ook af en toe ‘kritisch open’ en op sommige momenten moet je water bij de wijn doen. We zijn allemaal ingesteld op samenwerking, we werken allemaal in een politiek-bestuurlijk bestel en we hebben elkaar nodig om het voor onze klanten, de reizigers, goed te doen. Daarbij is het belangrijk dat we begrip hebben voor elkaars organisatie en dat we gevoelige, complexe zaken op tafel durven leggen om elkaar te blijven begrijpen. Het leuke van ZHB vind ik ook dat ProRail erbij is gekomen. Het is een heel ander soort partij, maar wel een die we nodig hebben voor de bereikbaarheid van de provincie. ”

Het verhaal van Zuid-Holland Bereikbaar

Het is druk in Zuid-Holland. Hoe houden we onze regio bereikbaar? Want er worden de komende jaren nog zo’n 200 duizend woningen bijgebouwd en veel wensen, bruggen en tunnels hebben dringend groot onderhoud nodig. Dat leidt tot extra drukte. Als we niets doen, staan we in Zuid-Holland nog vaker stil. Daarom bundelen acht publieke organisaties hun krachten in de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar. In ons uitvoeringsprogramma leiden we het verkeer in goede banen en stemmen we per gebied onze werkzaamheden op elkaar af. Tegelijkertijd helpen we bewoners en bedrijven te kiezen voor slimme en duurzame manieren van reizen en vervoer. Zo houden we met elkaar – overheden, (transport)bedrijven, werkgevers, bezoekers én bewoners – Zuid-Holland in beweging.

Publiek-private organisaties in Zuid-Holland Bereikbaar

In Zuid-Holland Bereikbaar werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan bereikbaarheid.

Samenwerkingspartners