Nieuwsbericht | 3-03-2022

Alle stakeholders nodig bij gebiedsgerichte aanpak

“Niet ieder gebied heeft dezelfde mobiliteitsbehoefte. Het stedelijk gebied is minder afhankelijk van de auto, maar dat geldt niet voor de landelijke gebieden waar de auto in veel gevallen nog steeds het belangrijkste vervoermiddel is. Daarom is de gebiedsgerichte aanpak van Zuid-Holland Bereikbaar zo belangrijk.” Aan het woord is Reena Imamdi-Bhola, beleidsadviseur Verkeer bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en accounthouder vanuit de MRDH voor Zuid-Holland Bereikbaar.

Fotobijschrift: Reena Imamdi Bhola

Ieder gebied ander karakter, andere benadering en andere projecten

“De opgaven zijn volgens mij inmiddels wel bij iedereen bekend,” lacht Reena. “Het komend decennium staat een groot aantal forse werkzaamheden aan de infrastructuur in onze regio gepland op zowel het hoofdwegennet, het regionale wegennet als op het ov-net. In combinatie met groeiende mobiliteit en geplande woningbouw geeft dit forse hinder. Met Zuid-Holland Bereikbaar zetten we in op een gezamenlijke aanpak met als doel de bereikbaarheid van het gebied nu en in de toekomst zo goed als mogelijk te borgen. Om dit te realiseren is een verdergaande en intensieve samenwerking tussen partijen noodzakelijk. Essentieel hierbij is het gebiedsgericht werken: verschillende gebieden hebben verschillende behoeften. Ieder gebied heeft een ander karakter, andere benadering en andere projecten die spelen. Die projecten, zoals grote wegwerkzaamheden, kunnen we benutten om te komen tot structurele, duurzame en gezonde mobiliteitspatronen en gedragsverandering. En als we in een gebied het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer stimuleren, is het ook belangrijk dat goede fietspaden en ov- en fietsverbindingen aanwezig zijn.“

Stap vooruit zetten en niet vastroesten in oude gewoontes

Als Reena gevraagd wordt naar haar verwachtingen rond Zuid-Holland Bereikbaar, begint ze met: “Ik verwacht wel echt een nieuwe organisatie. Nu is Zuid-Holland Bereikbaar nog heel erg gericht op het continueren van het bestaande werk van voorheen Bereikbaar Haaglanden en Rijnland, BEREIK! en De Verkeersonderneming, maar ik verwacht dat we een sterke verbinding tussen verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement gaan maken. Dat we gezamenlijk een stap vooruit zetten naar het multimodaal programmeren van werkzaamheden, het actief stimuleren van mobiliteitstransitie en niet vastgeroest blijven in oude gewoontes.”

“Over vijf jaar hoop ik dat Zuid-Holland Bereikbaar bekend is bij alle relevante stakeholders en we Zuid-Holland Bereikbaar op de kaart hebben gezet als succesvolle uitvoeringsorganisatie en kennisplatform.”

Zijn we flexibel en hebben we lef?

“De belangrijkste uitdaging voor Zuid-Holland Bereikbaar is en wordt de flexibiliteit van de organisatie. Er komt heel veel op Zuid-Holland en Zuid-Holland Bereikbaar af. Zijn we met elkaar in staat om daar flexibel op te reageren als dat nodig is? Durven we andere keuzes te maken waarbij het gezamenlijk belang prevaleert boven het individueel belang als de bereikbaarheid daarom vraagt? Durven de samenwerkingspartners dan inderdaad te zeggen: ik ga schuiven met mijn planning. Dat wordt spannend, hoe iedereen in de wedstrijd zit als het erop aankomt.”

Intensiever samenwerken en onze gemeenten en vervoerders betrekken in de gebiedsgerichte aanpak

“We hebben met elkaar een goede start gemaakt, maar er valt ook nog winst te behalen. Hoe gaan we met elkaar de volgende stap zetten, niet alleen op inhoud maar ook op het gebied van samenwerking.” Als Reena gevraagd wordt naar welke beelden de gemeenten binnen de MRDH hebben van Zuid-Holland Bereikbaar, reageert ze: “Wisselend. De steden Rotterdam en Den Haag zijn goed aangehaakt en zitten ook zelf aan tafel. Andere gemeenten zijn best goed aangehaakt omdat zij al actief betrokken waren binnen één van de samenwerkingsverbanden die zijn opgegaan in Zuid-Holland Bereikbaar.”

Reena vervolgt: “In het gebiedsgericht werken hebben ook alle 23 gemeenten én de vervoerders binnen het MRDH-gebied een belangrijke rol. We moeten in die gebieden dus aan tafel met alle belangrijke stakeholders, vooral op zoek gaan naar de verbinding tussen verschillende partijen en het verbinden van opgaven met als wens te komen tot duurzame gedragsverandering. Hiervoor zal de MRDH in samenwerking met Zuid-Holland Bereikbaar zich inspannen om met alle MRDH gemeenten, maar ook met de vervoerbedrijven RET en HTM, de contacten goed te houden en hen te blijven aanhaken.”

Het verhaal van Zuid-Holland Bereikbaar

Het is druk in Zuid-Holland. Hoe houden we onze regio bereikbaar? Want er worden de komende jaren nog zo’n 200 duizend woningen bijgebouwd en veel wegen, bruggen en tunnels hebben dringend groot onderhoud nodig. Dat leidt tot extra drukte. Als we niets doen, staan we in Zuid-Holland nog vaker stil. Daarom bundelen acht publieke organisaties hun krachten in de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar. In onze uitvoeringsprogramma leden we het verkeer in goede banen en stemmen we per gebied onze werkzaamheden op elkaar af. Tegelijkertijd helpen we bewoners en bedrijven te kiezen voor slimme en duurzame manieren van reizen en vervoer. Zo houden we met elkaar – overheden, (transport)bedrijven, werkgevers, bezoekers én bewoners- Zuid-Holland in beweging.

Samenwerkingspartners in Zuid-Holland Bereikbaar

In Zuid-Holland Bereikbaar werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan bereikbaarheid.

Samenwerkingspartners