Nieuwsbericht | 2-11-2022

Nog veel te verbinden en goede plannen in het vooruitzicht

In het voorjaar zijn de MT-leden van ZHB geïnterviewd over de start van de organisatie en en de ontwikkelingen rondom hun portefeuilles. Nu de herfstbladeren vallen is het tijd om terug te blikken, maar ook te horen wat er in het verschiet ligt en hoe het nu staat met de inhoudelijke en gebiedsportefeuilles. Roger Demkes, portefeuillehouder Mobiliteitsmanagement en van het gebied Haaglanden, bijt het spits af. ‘De afgelopen maanden is de organisatie al goed neergezet. Die tijd hadden we ook nodig en we hebben veel goede plannen in het vooruitzicht.’

Uniformering en coördinatie

Bij de vraag hoe het staat met de inhoudelijke mobiliteitsmanagementportefeuille, antwoordt Roger: ‘Allereerst zijn we begonnen met het uniformeren van de aanpakken en instrumenten van de voormalige Verkeersonderneming en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. We hebben nu bijvoorbeeld één zelfde  postcodescan voor het hele gebied. Daarnaast zijn er coördinatoren voor de verschillende benaderingen benoemd: Anna Schouten voor de werkgeversbenadering en Henk Kolenbrander voor logistiek. Ook aan de thema’s gedrag, data en bouwlogistiek wordt gewerkt, daarvoor zijn medewerkers aangetrokken en hebben we de focus van ZHB bepaald.’

Keuzes maken

‘Bij mobiliteitsmanagement is de werkgeversbenadering de  basis van het werk. In veel projecten vormt de werkgeversbenadering ook een vast onderdeel van de maatregelen die we uitvoeren. Daarnaast willen we in onze basisaanpak alle werkgevers met meer dan 100 werknemers in het vizier hebben. In de vijf deelgebieden die we hebben, willen we met 25 werkgevers een nauwere relatie opbouwen en jaarlijks met tenminste tien van hen tot mobiliteitsafspraken komen. Daarnaast is er ook met de moederorganisaties van ZHB een maandelijks overleg over de werkgeversbenadering. Daar stemmen we met elkaar af of we hetzelfde beeld hebben over de bovengenoemde doelen en aanpak,’ licht Roger toe.

‘Rond logistiek was er voor ZHB al een bestaande werkgroep met  samenwerkingspartners en brancheorganisaties. Dit is binnen ZHB voortgezet. Met hen bespreken we telkens de drie subthema’s: containerlogistiek, bouwlogistiek en stadslogistiek. Het is belangrijk ook keuzes te maken. Wat willen we bereiken binnen een bepaald thema? Bij bouwlogistiek hebben we ervoor gekozen om ons te richten op een digitale omgeving met locatieborden. Hiermee wordt inzicht gegeven waar in de provincie (tijdelijk) ruimte beschikbaar is voor opslag en overslag van bouwmateriaal of ruimte om bouwverkeer te parkeren. Gegeven de enorme bouwopgave is er behoefte aan dergelijke inzichten. Op 12 oktober hebben we de digitale omgeving gelanceerd. Inmiddels zijn 48 partijen aangehaakt en zijn ruim 140 locaties in beeld. We proberen met een dergelijk instrument ook een community rond het thema bouwlogistiek te ontwikkelen.’

Gebiedsaanpak is best spannend

In de eerste helft van het jaar lag de focus op de start van de organisatie en het op gang houden en uniformeren van de inhoudelijke portefeuilles. Daarnaast hebben alle portefeuillehouders ook een gebied onder hun hoede. Voor Roger is dat het gebied Haaglanden. Hoe heeft hij het tot nu toe aangepakt in het gebied?
‘Allereerst zijn de mobiliteitsmakelaars verdeeld over de gebieden,’ vertelt Roger. ‘In mijn gebied, Haaglanden, is Theo Noordman als mobiliteitsmakelaar aanspreekpunt. Daarnaast  zijn Lenny Roseleur en Cees Vingerling actief als stakeholdermanagers. Lenny doet dat voor het noordoostelijke deel en Cees voor het zuidelijke. Rijkswaterstaat heeft begin dit jaar het initiatief genomen tot een gebiedstafel. Samen met de samenwerkingspartners zijn we gestart met het delen van informatie over de grote werken die er aan komen.

‘Vervolgens hebben we een eerste sessie met alle gemeenten in het gebied gehad waarin op basis van de meerjarenprogrammering en -analyse (MJPA) alle infra-ingrepen in de komende jaren zijn gedeeld. Ook hebben we een toplijst gemaakt van de meest impactvolle projecten. Daarmee willen we afspraken maken over gezamenlijk optrekken bij het wegnemen van de hinder die gaat ontstaan. Uiteindelijk willen we naar een gebiedsagenda waarin niet alleen infraprojecten worden besproken, maar ook aan gezamenlijke bereikbaarheids- of duurzaamheidsdoelstellingen wordt gewerkt.  Het is de bedoeling om samen met de partners in het gebied die gebiedsagenda te maken. Dat wordt een spannend traject. Daar speelt ook een capaciteitsvraagstuk mee. Net als in vele andere branches speelt capaciteitstekort ook bij onze partners en bij ZHB zelf een rol.’

Verbinden en een special

Ook intern bij ZHB is het belangrijk de verbinding te maken tussen de basisaanpak mobiliteitsmanagement, de gebiedsaanpak en de projecten. Roger: ‘Je ziet daarin dat dat soms lastig is omdat bij het ene project de focus bijvoorbeeld ligt op verduurzaming en bij het andere op hinder. Hier willen we de komende tijd een logische benadering in ontwikkelen. Verder werken we aan het verbinden van verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement. In de MJPA zijn de geplande werkzaamheden en evenementen opgenomen en gekeken waar er raakvlakken zijn tussen die activiteiten. Waar mogelijk is benoemd welke opties er zijn om de hinder te beperken door mobiliteitsmanagement. Doel is om voor veel meer van die activiteiten die verbinding met mobiliteitsmanagement en ook verkeersmanagement te maken.’

‘Tenslotte kan ik nog een special benoemen,’ geeft Roger aan. ’We starten een sectorale werkgeversbenadering voor de thuiszorg. Hun medewerkers reizen veel van cliënt naar cliënt. En we willen volgend jaar met een aantal thuiszorgorganisaties een aanpak uitwerken. We zijn nu al in gesprek met één organisatie rond de Prinses Beatrixlaan. Daar proberen we werk met werk te maken. Al met al hebben we de afgelopen maanden de organisatie goed neergezet en zijn we uit de startblokken. Die tijd hadden we ook nodig en we hebben veel mooie plannen in het vooruitzicht.’

Fotobijschrift: Roger Demkes

Samenwerkingspartners